کمیته برگزاری

پرفسور سعیدرضا عاملی

پرفسور سعیدرضا عاملی

رئیس کنفرانس
ssameliut.ac.ir
دانشگاه تهران
پرفسور بهزاد شاهنده

پرفسور بهزاد شاهنده

دبیر علمی
shahandeh2001yahoo.com
دانشگاه تهران
دکتر ناهید پوررستمی

دکتر ناهید پوررستمی

دبیر کنفرانس
prostamiut.ac.ir
دانشگاه تهران
پرفسور سیدمحمد مرندی

پرفسور سیدمحمد مرندی

رئیس کمیته سیاست‌گذاری
mmarandiut.ac.ir
دانشگاه تهران