راهنمای ارسال متن کامل (چکیده تفصیلی)

 

Extended Abstract Submission Guideline


برای دریافت دستورالعمل و قالب تدوین چکیده تفصیلی مقالات به زبان فارسی اینجا کلیک کنید.

Click here to downlaod the guidline and template for Extended Abstract submission in Englsih.


فارسی

فارسی

English

English