آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-05-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-05-31
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-05-29
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-06-14
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-06-10
تاریخ شروع کنفرانس
1400-06-29
تاریخ پایان کنفرانس
1400-06-30